Algemene voorwaarden

voor www.keukenswrappen.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.keukenswrappen.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Keukenswrappen . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Keukenswrappen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Keukenswrappen.

Indien van toepassing:

Voor de prijsvoorstellen / offertes die wij maken, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig en overzichtelijk mogelijke opgave.
Tevens zullen wij u zo goed mogelijk informeren over de werkzaamheden en de tijd die hieraan gemoeid is uw project uit te voeren.

Keukenswrappen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.keukenswrappen.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Keukenswrappen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Garantiebepaling:

Uitvoering bij opdrachtgever zal zorgvuldig worden uitgevoerd conform de uitgebrachte offerte.
De garantie die hieruit voortvloeit is drie jaar op keukens.
Onder garantie valt het loslaten van de folie. (schade die ontstaat bij gebruik valt niet onder de garantie)

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.keukenswrappen.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is eigendom van Keukenswrappen.